Sunday, March 31, 2013ªÀÄgÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ : ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀªÀgÀÄ

PɼÀV£ÀªÀÄ£É QlÖdÓAiÀÄå


                                                                             J.«.PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
                                                                                   CqÉÃRAr     

UÉÆýUÀÄAr PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è §AzÀÄ £É¯É¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÀµÀðªÉà CAvÉ.  §AzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ eÁUÀPÉÌ PÁtĪÀAwzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PÉüÀV£À  ªÀÄ£ÉUÉ. CªÀgÀ£ÀÄß PÀȵÀÚAiÀÄå CAvÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÀjÃvÁ EzÀÝzÀÄÝ wÃgÁ C¥ÀgÀÆ¥À. ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ J®ègÀ ¨ÁAiÀÄ®Æè  PɼÀV£ÀªÀÄ£É QlÖdÓAiÀÄå C£ÉÆßà ºÉ¸ÀgÉÃ.

 ¯Álj QlÖdÓAiÀÄå C£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀgÀ C£ÀéxÀð £ÁªÀÄ. £ÀªÀÄÆäj£À°è zÀÄrØ®èzÉà ¯ÁljºÉÆqÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå  K£ÉãÀÆ PÀrªÉÄ EgÀ°®è!  ¯Álj nPÉÃmï PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÉ®ªÀjUÉ MAzÀÄ PÉlÖ ºÀªÁå¸À ªÁzÀgÉ, EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV, vÁªÀÅ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ  ¥Àæw ¯ÁljAiÀÄ®Æè UÉzÉÝÃUÉ®ÄèªÀÅzÀÄ  QlÖdÓAiÀÄå£ÀMAzÀÄ M¼Éîà ºÀªÁå¸À! ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ  EzÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ«avÀæ! EªÀPÉÌ®è PÀ¼À±À«lÖAvÉ zÉñÀzÀ¯ÉèÃè ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ  ¥ÁægÀA©ü¹zÀ UÉÆêÁgÁdå ¯ÁljAiÀÄ°è §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£Éà ªÀåQÛ £ÀªÀääQlÖdÓAiÀÄå£ÀªÀgÀAvÉ…!

D PÀÄvÀƺÀ®PÁj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛÃ£É PÉý.

ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA§A¢üAiÉƧâgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ QlÖdÓAiÀÄå. ¤ªÀÄUÉ®è UÉÆvÀÛ®è; DV£ÀPÁ®zÀ ªÀÄzÀÄªÉ CAzÀgÉ £Á®ÄÌ ¢£ÀzÀ   UËf£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ.  DzÀgÉ UÀAr£À PÀqÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÆzÀ® ¢£ÀªÉà ¸ÀÆvÀPÀ §gÀ¨ÉÃPÉÃ? zÁAiÀiÁ¢AiÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆAqÀÄ ©nÖzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÁUÀ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅ¢®è; ªÀÄzÀĪÉAiÉÄà ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ!

DzÀgÉ , UÉÆvÁÛzÀ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉzÉà wÃgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ªÀzsÀÄ«£À vÀAzÉAiÀÄ ºÀl. ªÀÄzÀĪÉUÉ J®èªÀÇ ¹zÀتÁVzÉ;  §gÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÉAlgÀÄ EµÀÖgÀÆ  §AzÁVzÉ.  ºÀÄqÀÄUÀ M§â ¹QÌzÀgÁAiÀÄÄÛ CµÉÖ!
ªÀÄzÀĪÉUÉ,ªÀÄzÀÄªÉ NqÁlPÉÌ CAvÀ §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ zÀAr£À°è,«ªÁºÀPÉÌ AiÉÆÃUÀågÁzÀ ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄVAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀvÉÛºÀaÑAiÉÄélÖgÀÄ. D ªÀÄƪÀgÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀ°è M§âgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉý ? ºËzÀÄ. £ÀªÀÄä QlÖdÓAiÀÄå£ÉÃ!


DV£À PÁ®PÀÆÌ EªÀwÛ£À ¸À¤ßªÉñÀPÀÆÌ MAzÀÄ «ZÁgÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀÇtð ºÉÆðPÉAiÀÄÄAlÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ §gÀ! ºÁUÁV MAzÀÄ CxÀðzÀ°è CzÉÆAzÀÄ ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉÃ! ªÀÄƪÀgÀÄ vÀgÀÄtgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÆß aÃnUÀ¼À°è §gÉzÀÄ, zÉêÀgÀ ªÀÄÄA¢lÄÖ,®QÌr¥ï (¯Álj) K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

FV£À jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃUÀ¼À°è vÉÆÃj¸ÀĪÀ ºÁUÉ, J°«Ä£ÉñÀ£ï gËAqï §AzÉà ©nÖvÀÄ. ªÀÄƪÀgÀÄ PÀ£ÁåyðUÀ½UÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §gÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¨ÁQ. ¯Álj CAzÀ ªÉÄïÉ, ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ,UÉzÉÝÃUÉ®ÄèªÀ ºÀªÁå¸À EzÀÝzÀÄÝM§âjUÉ ªÀiÁvÀæ.»ÃUÉ UÀȺÀ¸ÀÜgÁzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä QlÖdÓAiÀÄå.

CªÀgÀzÀÄÝ AiÀıÀ¹éÃzÁA¥ÀvÀå.DzÀgÉ,zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï,ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄUÀÄ«£À ºÉjUÉAiÀiÁzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà ºÉAqÀw wÃjPÉÆAqÀÄ©lÖgÀÄ. ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ, £Á®Ì£ÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ CµÉÖãÀÆ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÀ®èzÀ D PÁ®zÀ°è QlÖdÓAiÀÄå ªÀiÁvÀæ KPÀ¥ÀwßêÀævÀ¸ÀÜgÁVAiÉÄ G½zÀÄ,vÁªÉǧâgÉà KPÁAVAiÀiÁV ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¼ÉUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ PÉý¹zÀÄÝ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ!

PÁqÀÄ ºÀA¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ¹QÌPÉƼÀîzÉÃ,«¸ÀäAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸Á«¤AzÀ ¥ÁgÁV §AzÀªÀgÀÄ QlÖdÓAiÀÄå. D WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛÃ£É PÉý:

 £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ zÀlÖªÁzÀ PÁqÀÄ PÀ«zÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄÈUÀ ¥ÀQëUÀ½UÉ D±ÀæAiÀĪÁVzÀÝ PÁ® CzÀÄ. PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ CrPÉ vÉÆÃlPÉÌ £ÀÄVÎ zÁAzsÀ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£Àå. gÁªÀÄ, QlÖdÓAiÀÄå£À £ÀA©PÉAiÀÄ D¼ÀÄ.PÉÆmÉÖ PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ,OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ,PÉÆ£É vÉU!ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ CrPÉ ªÀÄgÀ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀgÀ°è ªÀĺÁ ¤¥ÀÅt.¸Àé®à ºÀÄqÀÄUÁlzÀ ¸Àé¨sÁªÀ. PÀıÁ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß JAzÀÆ vÀ¦à¹PÉÆAzÀªÀ£À®è!
 ¸ÀÄSÁ ¸ÀĪÀÄä£É, MAzÀÄ ¨É¼ÀUÉå UÀnÖ ¸ÀégÀzÀ°è QlÖdÓAiÀÄå£À£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ Nr §AzÀ. “§¤ß; ¤ªÀÄUÉÆAzÀÄ ªÀ¼Éî ¥ÀqÁªÀÅ vÉÆÃj¹Ûä JAzÀÄ H¥Àgï ZÀqÁªïªÀiÁrzÀ. QlÖdÓAiÀÄå ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÀÝ ZÀAzÀÄæ JA§  ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ gÁªÀÄ£À »AzÉ ºÉÆgÀlgÀÄ.

CrPÉ vÉÆÃlzÀ MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è, PÁrUÉ CAnPÉÆAqÀAvzÀÝ PÀ¥ÁæuÉ PÉgÉ ºÀwÛgÀPÉÌ CªÀgÀÄ gÁªÀÄ£À eÉÆvÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÀÄ. ¸ÉÆAlzÉvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼É¢zÀÝ HgÁ¼ÀÄ VqÀzÀ PÀ¼É»AqÀÄ C®ÄUÁrzÀAvÉ PÀArvÀÄ. CPÉÆà C¯ÉÆßÃr JAzÀÄ PÉÊ vÉÆÃj¹zÀ gÁªÀÄ.  VqÀzÀ »AzÉ C«wzÀÝ PÁqÀÄ ºÀA¢ KPÁKQ  DPÀæªÀÄt ªÀiÁrAiÉÄà ©nÖvÀÄ! EªÀgÀÄ PÀPÁÌ©QÌ! ªÀÄƪÀgÀÆ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÉÃ. gÁªÀÄ£À PÀıÁ®Ä, ¥ÁætPÉÌà ¸ÀAZÀPÁgÀ vÀAzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

PÁqÀĺÀA¢ ªÉÆzÀ®Ä JUÀjzÉÝà gÁªÀÄ£À ªÉÄïÉ. ¥ÀÅtåPÉÌ,  ªÀÄgÀºÀvÀÄÛªÀ C¨sÁå¸À EzÀÝzÀÝjAzÀ QlÖdÓAiÀÄå , ZÀAUï ZÀAUï JAzÀÄ CrPÉ ªÀÄgÀ ºÀwÛ PÀÆvÀÄ©lÖgÀÄ. ZÀAzÀÄæ , ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ JzÉÝ£ÉÆÃ, ©zÀÝ£ÉÆà JAzÀÄ MAzÉà G¹jUÉ ªÀÄ£ÉPÀqÉ Nl QvÀÛ!

 gÁªÀÄ ¸ÁzsÁgÀt D¼ÉãÀÆ C®è.KPÁAVAiÀiÁV,¤gÁAiÀÄÄzsÀ£ÁV, vÀ£Àß vÉÆüÀâ®zÀ ªÉÄïÉà ºÀA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀ! ªÉÄÊAiÀÄ°è ªÀiÁA¸ÀRAqÀ QvÀÄÛ §AzÀÄ,gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÝgÀÆ, ºÉÃUÉÆà G¥ÁAiÀĪÁV £ÀÄtÄaPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ ºÀwÛ ©lÖ!

DzÀgÉ D PÁqÀÄ ºÀA¢ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV EªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ®Ä vÀAiÀiÁjgÀ°®è; HgÀ ªÀÄ£ÀĵÀåjVAvÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ£À ºÁUÉ ªÀwð¹vÀÄ! EªÀgÀÄ ºÀvÛzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ UÀÄgï JAzÀÄ  UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀvÉÆqÀVvÀÄ. F E§âgÀÄ £ÀgÀªÀÄ£ÀĵÀåjUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀzÉà CzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É PÁt°®è!

ZÀAzÀÄæ ªÀÄ£ÉUÉ NrgÀĪÀÅzÀjAzÀ,«µÀAiÀÄ w½zÀ vÀPÀët ¸ÀºÁAiÀÄ §AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ PÀæªÉÄÃt PÀgÀUÀÄvÁÛ §AvÀÄ..

JµÉÖà C£ÀĨsÀªÀ EgÀ°, PÉÆA¨ÉAiÉÄà E®èzÀ CrPÉ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁ°UÉ UÀÄ¢ E®èzÉÃ, PÉÆmÉÖªÀÄuÉ E®èzÉà JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÀÆwgÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ®è UÉÆvÉÛà EzÉ. ¸Á®zÀÝPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄ£À ªÉÄÊPÉʬÄAzÀ gÀPÀÛ ¨ÉÃgÉ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ.

CªÀ£À  PÉÊ ±ÀQÛUÀÄA¢,PÁ®Ä §¼À° »rvÀ ¸Àr®ªÁV ªÀÄgÀ¢AzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV eÁgÀÄvÁÛ PɼÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÆ,EzÀ£Éßà PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁqÀÄ ºÀA¢ JUÀj DPÀæ«Ä¸À®Ä §AzÁUÀ,¥ÁætzÁ¸É¬ÄAzÀ  ªÀÄvÉÛ EzÀÝ ±ÀQÛAiÀÄ£Éß®è ¸ÉÃj¹ PÀÄ¥Àཹ, PÀÄ¥Àཹ ªÀÄgÀªÉÃgÀĪÀÅzÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀ.E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É JvÀÛgÀzÀ°è PÀÆwzÀÝ QlÖdÓAiÀÄå EzÀ£Éß®è £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄÆPÀ «¹ävÀgÁzÀgÀÄ!

EµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ,ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ZÀAzÀÄæ«£À ¨ÉƨÉâ Erà HgÀ£ÀÄß JZÀÑjvÀÄÛ.ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ zÉÆqÀتÀgɯÁè PÉÊUÉ  PÀwÛ, PÉÆqÀ° K£ÀÄ ¹QÌvÉÆà CzÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zsÁ«¹ §AzÀgÀÄ. §°µÀÖªÁzÀ D PÁqÀÄ¥Áæt ¸ÁzsÁgÀtPÉÌãÀÆ §UÀΰ®è. ¥ÁætzÀ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃgÁrvÀÄ. PÀqÉUÀÆ, ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤¹ìêÀÄ£ÁVzÀÝ amÉÖêÀÄQÌ ªÀÄAd£À vÉÆÃmÁPÉÆëAiÀÄ UÀÄAr£À ºÉÆqÉvÀPÉÌ «ÃgÀ ªÀÄgÀtªÀ£ÀߦàvÀÄ! QlÖdÓAiÀÄå÷ K£ÀÆ DUÀzÉà G½zÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ UÉÆêÁ ¯Álj ºÉÆqÉzÀzÀÝQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÉÄãÀÆ DVgÀ°®è!

QlÖdÓAiÀÄå ±ÀæªÀÄfë.¸ÀzÁ vÉÆÃlzÀ¯ÉÆèÃ, ªÀÄ£ÉÃAiÀįÉÆèà K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝ avÀæ EªÀwÛUÀÆ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÉÆÑwÛzÀ ºÁVzÉ. »ÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà CªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀtÚ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÆÝ CµÉÖà £ÉÆë£À £É£É¥ÁV G½zÉ.

PÉÆ£É vÉUÉAiÀÄĪÀ°è £ÉÃtÄ »rAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, MAzÀÄ GzÀÄgÀrPÉ ºÁj§AzÀÄ gÀ¥ï CAvÀ PÀtÂÚUÉà §r¬ÄvÀAvÉ.  £ÉÆêÀÅ vÀqÉAiÀįÁgÀzÉÃ, PÀtÄÚ MwÛ »qÀPÉÆAqÀÄ, QgÀÄZÀÄvÁÛ, vÉÆÃlPÉÌ ªÀÄÆgÀĪÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ºÁQzÀgÀAvÉ.


JµÉÖµÉÆÖà qÁPÀÖjUÉ vÉÆÃj¹zÁݬÄvÀÄ. PÀqÉUÉ DV£À PÁ®zÀ°èCvÀåAvÀ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÝ  JA.¹. ªÉÆâ PÁåA¦UÀÆ ºÉÆÃV §AzÀzÁݬÄvÀÄ. MA¢µÀÄÖ UÀÄt PÁt¹zÀgÀÆ ¥ÀÇtð zÀ馅 ªÀÄgÀ½ §gÀ¯Éà E®è.

F WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ QlÖdÓAiÀÄå£À zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄzÀ zÀÄrªÉÄ MA¢µÀÄÖ PÀrªÉÄ AiÀiÁzÀzÀzÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ  vÁªÀÅ PÀÆvÀ eÁUÀ¢AzÀ¯Éà ¸ÀÆZÀ£É ¤Ãr ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉ®¸À vÉUɸÀĪÀ CªÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ AiÀiÁªÀ JA.©.J.PÀÆqÀ ¸ÁnAiÀÄ®è.

ªÀÄ£É dUÀÄ°AiÀÄ°è, PÀlÖqÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÉà DV,  MgÀVPÀÆvÀÄPÉƼÀî®Ä JvÀÛgÀªÁzÀ MAzÀÄ  eÁUÀ«vÀÄÛ. £ÁªÉ®è CzÀ£ÀÄß wlÖ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ    ¢£ÀPÀgÀ zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ªÀiÁw£À°è ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀÄ:

            zÉúÀ MAzÁzÀgÀÆ
            JgÀqÀÄ «zsÀ gÀÆ¥À;
            ªÀÄzsÀågÁwæUÉ ªÀÄAZÀ
            ªÀÄzsÀåºÀß ¸ÉÆÃ¥sÁ

wlÖzÀAvÀºÀ D ¸ÀÄSÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè, AiÀiÁªÀ Hj£À¯Æè  £Á£ÀÄ PÀAqÀ¢Ý®è!QlÖdÓAiÀÄå CzÀgÀ°è PÀÆwzÀÝgÀÆ, ªÀÄ®VzÀÝgÀÆ DqÀ½vÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÉà EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.CªÀgÀÄ ¤dPÀÆÌ M§â UÉæÃmï ©¹£É¸ï ªÉÄãÉÃdgï ºÁUÀÆ ¥sÉÊ£Á¤ìAiÀįï PÀAmÉÆæîgï.

CªÀgÀ M§â£Éà ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀtPÁ¹£À, ¨ÁåAQ£À  ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ; DzÀgÉ J®èªÀÇ QlÖdÓAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À ¤§AzsÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ ªÀiÁvÀæ.jªÉÆÃmï PÀAmÉÆæïï AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀAzÉAiÀÄ PÉÊAiÀįÉèÃ.


£ÁªÉ®è aPÀ̺ÀÄqÀÄUÀgÉà DVzÀÝgÀÆ QlÖdÓAiÀÄå£À ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ ºÀtzÀ gÁ²AiÉÄà EzÉ CAvÀ zÀÈqsÀªÁV £ÀA©zÉݪÀÅ. ¨ÉÃPÁzÀÝPÉÌ zsÁgÁ¼ÀªÁV RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ, ¨ÉÃqÀ¢zÀÝPÉÌ MAzÀÄ £ÀAiÀiÁ¥ÉʸÀ ©aÑzÀªÀgÀ®è. K£Éà PÉÆAqÀÄPÉƼÀî°,CzÀPÉÌ AiÉÆÃUÀå zÀgÀ ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÀîzÉà ©qÀÄwÛgÀ°®è.

CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤dPÀÆÌ JµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ EgÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀªÀÄä HºÉUÉ ¤®ÄPÀzÀ «ZÁgÀªÁVvÀÄÛ! ¸ÀzsÀåzÀ¯Éèà CzÀgÀzÀÆÝ ¸ÀĪÀiÁgÁV MAzÀÄ CAzÁdÄ ¹UÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

  £ÀªÀÄUÉ®è UÉÆwÛgÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ PÀ«¯ÉÆÌrUÉ ¸ÁªÁÌgï ¸ÀħâgÁAiÀÄgÀÆ ºÁUÀÆ PɸÀÄªÉ ¸ÁªÁÌgï UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÆ ¨sÁj ²æêÀÄAvÀgÀÄ. DV£À PÁ®zÀ°è ¨sÁj ¸ÁºÀÄPÁgÀjUÉ ªÀiÁvÀæ qÀAiÀiÁnPïì §vÁð EzÀÝzÀÄÝ.

QlÖdÓAiÀÄå PÀtÂÚ£À aQvÉìUÉAzÀÄ C¯ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀjUÀÆ qÀAiÀiÁ©nPïì EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÁPÀÖgÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀgÀAvÉ. «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄgÀ UÀÄA¦UÉ DzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ C¶ÖµÀÖ®è; QlÖdÓAiÀÄå¤UÉ ¥ÀæªÉÆñÀ£ï ¹QÌvÉAzÉà ¨sÁ«¹zɪÀÅ! ¨ÉÃgÉ E§âgÀÄ ²æêÀÄAvÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄä CdÓAiÀÄå£ÀÆ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀgÁV vÀ¯ÉAiÉÄwÛ ¤®ÄèªÀAvÁ¬ÄvÉAzÀÄ RIJ¥ÀmÉÖªÀÅ! ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉà DzÀÝjAzÀ MA¢µÀÄÖ ºÉÆmÉÖQZÀÆÑ D¬Ävɤß!

ºÀÄqÀÄUÀgÁVzÀÝ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆmÉÖ Gj DUÀ®Ä E£ÀÆß MAzÀÄ PÁgÀt«vÀÄÛ.qÀAiÀiÁ©nPïì EzÀݪÀgÀÄ C£Àß HlªÀiÁqÀĪÀºÁV®èªÉAzÀÄ CªÀÄä ºÉýzÀÄÝ UÉÆwÛvÀÄÛ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ »jAiÀÄjUÉ C£ÀßzÀ §zÀ®Ä gÀÄagÀÄaAiÀiÁzÀ gÀªÉG¦àlÖ£ÉÆßÃ,©¹©¹AiÀiÁzÀ ZÀ¥ÁwAiÀÄ£ÉÆßà ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ªÀiÁr §r¸ÀĪÀÅqÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀuÁÚgÉ PÀArzÉݪÀÅ! £ÀªÀÄUÉÆà ªÀiÁªÀÄÆ° PÉøÀQÌ C£ÀßzÀ PÀpt ²PÉë! £ÀªÀÄäªÀÄ£ÉAiÀÄ®èAvÀÆ D vÀgÀzÀ wAr wÃgÀ wÃgÀ C¥ÀgÀÆ¥À. ªÀÄÄAzÉ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ ¢£À £ÁªÀÇ ²æêÀÄAvÀgÁV,qÀAiÀiÁ©nPïì §gÀĪÀºÁUÁzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÑ gÀªÉ G¦àlÄÖ, ZÀ¥Áw w£ÀÄßvÁÛ DgÁªÀĪÁV PÁ® PÀ¼ÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÁtvÉÆqÀVzɪÀÅ!

£À£Àß PÁ¯ÉÃf£À ¢£ÀUÀ¼À°è, ªÁgÀzÀ gÀeÁ¢£ÀzÀAzÀÄ MªÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ QlÖdÓAiÀÄå¤AzÀ PÀgÉ §AvÀÄ. EAVèõï£À°è §gÉzÀ MAzÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß £À£Àß PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ ,N¢ K¤zÉ ºÉüÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. vÀjÃPÉgÉAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï ªÉÄÊgÀÆgï ¤AzÀ §AzÀ ¥ÀvÀæ. QlÖdÓAiÀÄå ±ÉÃgïºÉÆA¢zÀÝ vÀjÃPÉgÉ ¨ÁåAPï, ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï ªÉÄʸÀÆgï £ÉÆA¢UÉ «°Ã£À ºÉÆA¢vÀÄÛ. vÀjÃPÉgÉ ¨ÁåAPï ±ÉÃj£À §zÀ®Ä ªÉÄʸÀÆgï ¨ÁåAPï ±ÉÃgï PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ QlÖdÓAiÀÄå£À ºÀwÛgÀ PÀrªÉÄ ¸ÀASÉå ±ÉÃgï  (Dqï ¯Ámï) EzÀÝzÀÝjAzÀ , CzÀgÀ §zÀ¯ÁV £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£Éßà PÉÆqÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ,CzÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉýPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.

¤d ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ,£Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ºËzÁzÀgÀÆ PÀA¥À¤ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À §UÉÎ C¸ÀàµÀÖ w½ªÀ½PÉ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ.DzÀgÉ QlÖdÓAiÀÄå PÀÆ®APÀµÀªÁV J¯Áè w½zÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ! ±ÉÃgï ªÀiÁPÉðmï §UÉÎ £À£ÀUÉ CxÀðªÁUÀĪÀ ºÁUÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉAiÉÆà E®èªÉÇÃ;QlÖdÓAiÀÄå MAzÀ£Éà PÁè¸ÀÆ N¢zÀªÀgÀ®è! ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ±ÉÃgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀPÀÄÌ;CzÀ£Àß ©mÉÆÌqÉÆÃPÉ DUÀÄvÁÛ? RArvÁ ¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ ºÉýzÀ CªÀgÀÄ, CzÉÃjÃw GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀAvÉ £À£ÀUÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.

£À£Àß PÀ°PÉAiÀÄ EAVèõÀ£ÀÄß MgÉUÀ°èUÉ ºÀZÀѨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EÉÆvÉUÉ, PÀ°vÀ EAVèÃµï ªÉÆlÖªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÀÆÌ §AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £Á£ÀÄ, UÉÆwÛzÀÝ  ¥ÀzÀUÀ¼À£É߯Áè CvÀÄåvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ GvÀÛgÀ ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃV QlÖdÓAiÀÄå¤UÉ «ªÀj¹ ºÉýzÉ. 'CªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð vÀȦÛaiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÁUÀzÀPÉÌ vÀªÀÄä JqÀUÉʺɨÉâlÖ£ÉÆßwÛ ªÀÄUÀ£À PÉÊAiÀÄ°è CmɸïÖ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. JgÀqÉà ªÁgÀzÀ°è, PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉAzÀÄ w½¹zÀ ¨ÁåAPï ¥ÀvÀæ §AvÀÄ. ªÀÄÄAzÉãÁ¬ÄvÉAzÀÄ £À£ÀUÉ  UÉÆwÛ®è.QlÖdÓAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀåºÁgÀeÁߣÀªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ ¦¸ÀĪÀÅzÀPÀÌV ªÀiÁvÀæ F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÉÝÃ£É CµÉÖ.

 ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ¤AzÀ  ¥Àæw¤vÀå vÀ¥ÀàzÉà N¢¹ PÉüÀÄwÛzÀÝ QlÖdÓAiÀÄå, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÀgÁgÀĪÁPÁÌV w½¢gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ CªÀgÀ£ÀÄß ,£Á£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯É®è vÀ¥ÀàzÉà ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ. £ÀªÀÄä £É£À¦£À°è CªÀgÀÄ PɼÀV£ÀªÀÄ£É QlÖdÓAiÀÄå£ÉÃ!  ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ¯É®è ¥ÀlÖtzÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁV PÉý w½zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÉƸÀºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ CªÀgÀ eÁߣÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ ¤dPÀÆÌ CzÀÄãvÀ!

 £À£ÀUÉ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ  ºÉÆgÀgÁdåUÀ½UÉ ªÀUÀðªÁUÀÄvÀÛ §AzÀ ªÉÄïÉ, Hj£À  ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrªÉÄAiÀiÁV, DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. MªÉÄä HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, QlÖdÓAiÀÄå wÃjPÉÆAqÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ w½¬ÄvÀÄ.¤dPÀÆÌ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ, ¸ÁxÀðPÀ fêÀ£À . CªÀgÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAw zÉÆgÀPÀ°.


No comments: